רישום קבלנים

רשם הקבלנים מונה על ידי שר הבינוי והשיכון ופועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969. החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות  החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מן התחום שנקבע בתקנות חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, אשר קיבל רישיון מאת הרשם
.

לפיכך, קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-76,616 ₪ לעבודה או קבלן מבצע עבודות בענף משנה בהיקף כספי של יותר מ-40,039 ₪ חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

מומלץ לכל מזמין עבודה, לרבות רוכש דירה, קבלנים ו/או קבלני משנה, לעיין בפנקס הקבלנים כדי לבדוק מיהם הקבלנים הרשומים, באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים.

 
רישום קבלנים:
מטרת רישום הקבלנים היא לקבוע כי עבודות הנדסה בנאיות יבוצעו על ידי מי שזכאי להירשם בפנקס הקבלנים ועומד בהוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.
בדרך כלל נקבע סיווגו הכספי של קבלן, בעת רישומו, על פי היקף החוזים שביצע.  
קבלן המבקש להירשם או לבצע כל פעולה מהנזכרות לעיל, יכול לעשות כן בעצמו על ידי מילוי בקשה מכוונת באתר רשם הקבלנים. על הקבלן לצרף תצהירים ומסמכים המאומתים על ידי עורך דין בנוסף לכל המסמכים הדרושים להוכחת זכאותו להירשם במרשם המתנהל על ידי רשם הקבלנים. עם זאת ונוכח הצורך להכיר את הוראות החוק בעניין זה על בוריין, לשם עמידה בדרישות, כמו גם לשם קבלת רישיון הקבלן מבלי ל"בזבז" זמן מיותר בשל אי מילוי כנדרש אחר כל ההוראות והדרישות הקבועות בחוק ובתקנותיו, רצוי לבצע כל פעולה כאמור באמצעות עורך דין אשר מיומן בביצוע פעולות אלה ומכיר היטב את הדרישות ותנאי הסף שיש לעמוד בהם כמו גם את כל ההוראות המיוחדות בנוגע לרישום.
 
יצוין כי לרישוי ענף משנה, לא ניתן להשתמש בבקשה מכוונת ועל כן יש לבצע שלב מקדים, טרם מילוי הבקשה, ולפנות לרשם לקבלת טפסי רישום עדכניים.
 
משרד "שמשוני – שרון" מטפל ברישום יחידים וחברות בפנקס הקבלנים ומלווה את התהליך מתחילתו ועד לקבלת הרישיון המיוחל.   כמו כן מייצג קבלנים בפני רשם הקבלנים ובוועדות הערר על החלטות הרשם.