צוואה הדדית:
צוואה הדדית היא צוואה הנערכת על ידי בני זוג במשותף, במסמך אחד או בשניים, ובה קובעים בני הזוג הוראות זהות שיחולו על שניהם, בנוגע לחלוקת הרכוש, לאחר פטירת כל אחד מהם.

 

לרוב מבקשים הצדדים לקבוע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יירש אותו ולאחר פטירת בן הזוג השני, יירשו הילדים.
בעבר, עוד לפני שחוק הירושה התייחס ספציפית לצוואה הדדית, יכול היה בן הזוג שנותר בחיים לשנות את צוואתו בכל עת ולפיכך לבטל את הצוואה ההדדית.

 

בכדי להבהיר את הבעייתיות במצב הקודם, אביא את הדוגמה הבאה:

בני זוג, הורים לילדים כתבו צוואות הדדיות לפיהן במקרה שאחד מהם ילך לעולמו, יירש בן הזוג שנותר בחיים את כל עזבונו, ולאחר פטירת בן הזוג השני, יירשו הילדים.

לימים הלכה האם לעולמה. האב קיבל בירושה את כל עיזבונה של האם וזאת לפי צוואת האם.

בחלוף זמן מה, התחתן האב בשנית ואף נולדו לו ילדים.

האב כתב צוואה חדשה ולפיה הוריש את כל רכושו לאשתו החדשה.

כשהלך האב לעולמו, ירשה אשתו השנייה את כל רכושו, כולל זה שקיבל מעיזבונה של אשתו הראשונה  וילדי האישה הראשונה לא קיבלו דבר.

 

כוונותיה של האישה הראשונה היו כי לאחר מותו של בעלה, יירשו הילדים את עיזבונם של שניהם ולכל הפחות את עיזבונה שלה.

 

בעריכת צוואה הדדית כל אחד מבני הזוג מסתמך על עקרון ההדדיות בכך שהוראות הצוואה יחייבו גם בן הזוג השני והצוואה לא תשונה, אף לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג.

 

בכדי לתקן את התקלה והיעדר הוודאות של הצדדים, נתווסף סעיף 8א לחוק הירושה (באוגוסט 2005) שקבע שבמידה ובן הזוג שנותר בחיים, ישנה את צוואתו לאחר מות האחר, עליו להחזיר את כל אשר ירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

 

עוד קבע הסעיף, שעל בן זוג שיחפוץ לשנות את צוואתו בעוד שני בני הזוג בחיים, להודיע לצד השני בכתב על שינוי צוואתו. נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים.

 

יצויין כי הצדדים רשאים להכניס מנגנון אחר מזה שמציע החוק, לאופן שבו ינהגו הצדדים במקרה של שינוי או ביטול הצוואה על ידי אחד מהם. כלומר, הצדדים יכולים להחליט כי למרות מה שכתוב בחוק ביחס לביטול הצוואה, הם אינם מעוניינים לאמץ את המנגנון שמציע החוק או שהם מעוניינים לקבוע מנגנון אחר.
 
מדוע חשוב לכתוב צוואה הדדית אצל עורך דין?
כפי שתואר לעיל, חשוב שעריכת צוואה הדדית והוראותיה תנוסח כראוי ע"י עורך-דין, הן כדי שכתב צוואה הדדית ינוסח לפי הוראות החוק והן כדי שהניסוח יהיה ברור וחד משמעי לגבי דרך העברת הנכסים לכל יורש ויורש. ניסוח ברור וחד משמעי יחסוך מהיורשים "מלחמות ירושה" מיותרות וכואבות.