עבודת נוער

המניע העיקרי להעסקת בני נוער הוא השכר הנמוך שבו הם מסתפקים - שכר המינימום לנוער. בחופשת הקיץ, שבה ההיצע של עבודת נוער גדול מאוד לעומת הביקוש, בוחרים מעסיקים רבים להעסיק בני נוער.
העסקת בני נוער מוסדרת בחוק עבודת הנוער, תשי"ג - 1953 (להלן:"חוק עבודת הנוער"). ועל אף שחוק עבודת הנוער מגדיר באופן פרטני את הזכויות והחובות, נוטים מעסיקים רבים לעבור על החוק, אם בזדון ואם בחוסר תשומת לב ראוייה.
אגף האכיפה במשרד התמ"ת (התעשייה, המסחר והתעסוקה) נוהג לערוך ביקורות אצל מעסיקי בני נוער (לרוב ביקורות פתע), ולקנוס את המעסיקים בקנסות כבדים. בעמוד זה, אפרט את סעיפי החוק לעבירות השכיחות ביותר בקרב המעסיקים, ואת העונש הניתן בגינם. 
 
גיל העסקה:
במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.  
בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.
לגבי העסקת בני נוער בהופעה ובפרסומת ישנם כללים מיוחדים ובענין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת וחלים כללים מיוחדים לענין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.
 
פנקס עבודה (סעיף 28 לחוק):
החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס בני הנוער צריכים להוציא בלשכות שירות התעסוקה.
עונשים:
המעסיק נער, מבלי שהמציא לו פנקס עבודה כדין, דינו קנס 12,900 ש"ח ואם העבירה נעברה ע"י תאגיד, כפל קנס.  
עבירה לפי סעיף זה הינה עבירה מינהלית. ועל כן רשאי אגף האכיפה להטיל קנס מינהלי בגובה 1,500 ש"ח בגין עבירה חוזרת, יוטל כפל קנס.
לנקנס בקנס מינהלי קמה זכות להגיש לתובע המוסמך בקשה להישפט או בקשה לביטול הודעת הקנס בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו.  מי שהגיש בקשה לביטול הודעת הקנס,  אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו; דחה התובע המוסמך את הבקשה לביטול הודעה, רשאי מגיש הבקשה להודיע כי ברצונו להישפט על העבירה בתוך 30 ימים ממועד המצאת ההחלטה אף אם שילם את הקנס לפני שהתובע המוסמך המציא לו את החלטתו הדוחה את הבקשה.

* עבירה לפי סעיף 28 לחוק עבודת הנוער הינה עבירה מסוג חטא, אשר בהתאם לסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, מתיישנת כעבור שנה אחת מיום ביצוע העבירה.

* יום העבירה נקבע למועד האחרון בה ידוע כי נעברה העבירה. ברוב המקרים, נקבע יום הביקורת כמועד ביצוע העבירה.
 
אישור רפואי (סעיף 11 לחוק):
החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להמציא אישור רפואי מרופא כללי, כתנאי להעסקתם. המצאת האישור הרפואי מהווה תנאי להעסקתו של נער.
המעסיק נער, ללא שנבדק בבדיקה רפואית וקיבל אישור מרופא המשפחה להעבדתו דינו קנס 26,100 ש"ח ואם העבירה נעברה ע"י תאגיד, כפל קנס.
עבירה לפי סעיף זה הינה עבירה מינהלית. על כן רשאי אגף האכיפה להטיל קנס מינהלי בגובה 2,500 ש"ח ולגבי עבירה חוזרת יוטל כפל קנס.

* עבירה לפי סעיף 11 לחוק עבודת הנוער הינה עבירה מסוג עוון, אשר בהתאם לסעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, מתיישנת כעבור 5 שנים מיום החקירה האחרון.

שעות עבודה (סעיף 20 לחוק):
מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסך הכל.  
בני  16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום ובלבד  ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על בני נוער עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם)
* העבדה בשעות נוספות אסורה !
 
אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית (סעיף 21 לחוק):  
ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת ניתן לבחור בין הימים שישי שבת וראשון. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת במנוחה השבועית.
המעסיק נער, ביום המנוחה השבועית דינו קנס 26,100 ש"ח, ואם העבירה נעברה ע"י תאגיד, כפל קנס.
עבירה לפי סעיף זה הינה עבירה מינהלית. ועל כן רשאי אגף האכיפה להטיל קנס מינהלי בגובה 2,500 ש"ח, ולגבי עבירה חוזרת יוטל כפל קנס.
 
הפסקות (סעיף 22 לחוק):
לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער. חשוב לסכם מראש עם בני הנוער את ענין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.
המעסיק נער, 6 שעות עבודה ומעלה ליום ולא מפסיק עבודתו למנוחה וסעודה ¾ לפחות (ובכלל זה תהא הפסקה רצופה אחת של חצי שחות לפחות), דינו קנס 26,100 ש"ח, ואם העבירה נעברה ע"י תאגיד, כפל קנס.
עבירה לפי סעיף זה הינה עבירה מינהלית. ועל כן רשאי אגף האכיפה להטיל קנס מינהלי בגובה 2,500 ש"ח, ולגבי עבירה חוזרת יוטל כפל קנס.
 
עבודת לילה (סעיף 24 לחוק):
החוק קובע כי  בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר  אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16.
בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר,  אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00.  
המעסיק נער בלילה, דינו קנס 26,100 ש"ח, ואם העבירה נעברה ע"י תאגיד, כפל קנס.
עבירה לפי סעיף זה הינה עבירה מינהלית. ועל כן רשאי אגף האכיפה להטיל קנס מינהלי בגובה 2,500 ש"ח, ולגבי עבירה חוזרת יוטל כפל קנס.
 
שכר המינימום לבני נוער עובדים:   (ניתן לראות טבלאות מעודכנות והסטוריות באתר חילן)
גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר זהו הסכום המינימלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ- 173 שעות בחודש). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
 
נסיעות לעבודה:
בנוסף למשכורת צריכים להחזיר לבני הנוער את הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 22.70 ש"ח (מתאריך 01/01/2010) ליום עבודה. המעסיק מחויב להחזיר רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם!
 
כאמור, חוק עבודת הנוער מציב תנאים המחייבים את המעסיקים לזהירות יתרה.  הקנסות המנהליים המוטלים על ידי משרד התמ"ת יכולים להגיע לסכומים גבוהים במיוחד.  אגף האכיפה במשרד התמ"ת מטיל קנסות על המעסיקים בעבור כל נער שלגביו נעברה עבירה, כפול מספר הפעמים שנעברה העבירה. אם לדוגמא, עבדו 5 נערים ביום המנוחה השבועית, במשך 4 שבתות. גובה הקנס שיוטל על המעסיק: 2,500 ש"ח (קנס יחיד) X חמישה נערים  X ארבעה שבועות,  סה"כ: 50,000 ש"ח.  אם בנוסף לכך, נעברו עבירות נוספות על החוק, יתוספו קנסות נוספים בעבור כל נער.
 
בנסיבות אלה, משרדינו מזמין כל מעסיק המתכוון להעסיק בני נוער, לקבל ייעוץ משפטי טרם תחילת ההעסקה, על מנת למנוע הסתבכות כספית וכלכלית מיותרת.
כמו כן, אנו מציעים למעסיקים אשר זומנו לחקירה במשרדי אגף האכיפה במשרד התמ"ת, להגיע מצוידים בידע המשפטי המתאים.
 
האמור לעיל אינו מהווה המלצה, חוות דעת משפטית, ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.